Formularz zgłoszeniowy do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Wrocławia w sektorze Rolnictwo i leśnictwo

Warunkiem poprawnego zgłoszenia wniosku jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza, zakończone zapisaniem wniosku i przyznaniem indywidualnego numeru zgłoszenia. Jeśli pomimo zapisania wniosku nie uzyskasz numeru zgłoszenia, prosimy o kontakt na pgn@um.wroc.pl

DANE PODSTAWOWE

PGN/2017/5L7W5o8c6y Rolnictwo

Obiekty

Warunkiem poprawnego zapisania wniosku jest dodanie conajmniej jednego obiektu!
Adres przedsięwzięcia:
Brak dodanych obiektów!
Okres realizacji zadania:
Szacowane koszty [zł]:
Źródło finansowania:
Status zadania:
Opis zadania\uwagi:

Korzyści wynikające z zadania

Parametry efektywności energetycznej, ekologicznej i ekonomicznej zadania

Wskaźnik monitorowania

Wszystkie ww. informacje podano na podstawie

Oświadczenia

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym
Oświadczam, że podmiot, który reprezentujemy zobowiązuje się udostępnić do wglądu wskazane w punkcie 26 dokumenty, na prośbę koordynatorów PGN we Wrocławiu.
Zobowiązuję się do aktualizacji ww. informacji po zakończeniu realizacji zadania (brak aktualizacji informacji będzie wiązał się z usunięciem zadania z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i przekazaniu tej informacji do organu rozliczającego realizację zadania).
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego dotyczącego poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenia prawne
Wyrażam zgodę na publikację na stronach internetowych wroclaw.pl i bip.um.wroc.pl informacji zawierającej nazwę zadania oraz nazwę podmiotu zgłaszajacego zadanie w ramach zestawienia zadań przyjętych do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Wrocławia (bez danych osobowych)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ WROCŁAW

Niniejszą informację otrzymałeś w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, z siedzibą we Wrocławiu.

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

przez e-mail: bpk@um.wroc.pl  

telefonicznie: 71 777 76 13,

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Sebastian Sobecki. Inspektor to Osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

  listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław

  przez e-mail: iod@um.wroc.pl

                        telefonicznie: +48 717 77 77 24.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, wymienione w powyższym wniosku, w celu obsługi zgłoszeń do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Wrocławia.

Podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z wykonaniem zadania jakim jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Wrocławia realizowanego w interesie publicznym – RODO - art.6 ust.1 pkt. e 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu uzyskania przez miasto Wrocław wskaźników potwierdzających osiągnięcie założeń ujętych w PGN.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

prawo wniesienia sprzeciwu,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Dane osoby zgłaszającej zadanie